#paraulògic 17 de gener

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9  ∑
c 1 6 6 4 6 4 - 27
e - 1 1 - 1 - -  3
i - 1 - 1 - - -  2
l - 1 2 - - 1 -  4
r 6 5 5 5 3 2 - 26
s 1 2 4 5 3 1 1 17
v 1 2 7 1 - 1 - 12
∑ 9 18 25 16 13 9 1 91

Llista de parells inicials:
ce-14 ci-7 cr-6
er-1 es-2
il-1 ir-1
le-1 li-1 ll-2
re-19 ri-7
se-15 si-2
ve-6 vi-6

Prefixos de 3 lletres més freqüents:
ser, cer (12 aparicions)

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 5 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 8 lletres