#paraulògic 22 de gener

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10  Σ
c 1 4 6 10 12 1 4 2 40
e - - 6 5 1 6 1 - 19
n 9 2 5 5 1 1 - - 23
o - - - - 1 1 - 1  3
r 1 2 6 3 3 - 2 - 17
t 1 4 5 4 3 1 - - 18
u 2 1 3 - - - - -  6
Σ 14 13 31 27 21 10 7 3 126

Llista de parells inicials:
ce-5 co-30 cr-5 
en-17 et-1 eu-1 
ne-9 no-10 nu-4 
oc-1 or-2 
re-12 ro-5 
te-6 to-6 tr-6 
un-5 ur-1 

Prefix de 3 lletres més freqüent:
con (19 aparicions)

Sufix de 3 lletres més freqüent:
ent (17 aparicions)

Hi ha 3 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 6 lletres