#paraulògic 23 de gener

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10 11  Σ
a 1 2 4 4 4 2 1 - - 18
e 1 1 - 2 - - - 1 1  6
g 11 10 13 9 3 - - - - 46
l - - 5 - - - - - -  5
o - - - - - - - - -  0
p - 3 7 5 2 3 4 - - 24
s - 4 4 4 3 2 - - - 17
Σ 13 20 33 24 12 7 5 1 1 116

Llista de parells inicials:
ag-6 al-7 ap-5 
eg-3 es-3 
ga-22 ge-11 gl-5 go-8 
le-1 ll-4 
pa-8 pe-9 pl-4 po-3 
sa-3 se-12 so-2 

Prefixos de 3 lletres més freqüents:
gal, seg (12 aparicions)

Sufix de 3 lletres més freqüent:
osa (10 aparicions)

Hi ha 7 tutis:
- 1 de 7 lletres (perfecte)
- 2 de 8 lletres
- 3 de 9 lletres
- 1 de 11 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres