#paraulògic 21 de maig

PARAULES: 102, PUNTS: 641
TUTIS: 9 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 13 14 Σ
a 2 2 3 4 0 1 0 1 1 0 0 0 14
b 7 14 16 11 3 3 4 0 0 0 0 0 58
e 0 1 1 0 2 2 0 2 2 1 0 0 11
l 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4
m 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5
n 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
t 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8
Σ 9 19 26 18 8 7 5 5 3 1 0 1 102
Prefixos de dues lletres:
ab-3 al-5 am-5 at-1
ba-35 be-15 bl-8
eb-1 em-8 en-2
la-4
ma-5
na-2
ta-6 te-2

Prefix freqüent de tres lletres:
bal-13

Sufix freqüent de tres lletres:
ent-12

Hi ha 9 tutis:
- 3 de 9 lletres
- 3 de 10 lletres
- 2 de 11 lletres
- 1 de 14 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
ab-1 abe-1 abel-7 abelm-6
abelmnt-9 abelmt-1 abeln-3 abelnt-2
abelt-5 abem-2 abemnt-5 abemt-3
aben-1 abent-5 abet-4 abl-9
ablm-2 ablmt-2 abln-4 ablnt-1
ablt-7 abm-3 abn-3 abnt-2
abt-5 be-1 bel-3 belt-2
ben-2 bet-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: avidolar-se, olivarda, olivardó, validadora, vidriola, violador, violadora, virolada

Per definicions, veure 'Sobre les dades'