#paraulògic 19 de juny

LLETRES: b (central) + a ç e l r t
PARAULES: 170, PUNTS: 1000, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 1 3 7 11 5 3 3 2 0 35
b 7 15 18 24 15 14 5 2 0 100
ç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
l 0 0 2 1 1 1 0 0 0 5
r 0 1 4 2 1 2 1 2 1 14
t 0 2 1 3 5 1 2 0 0 14
Σ 9 21 32 42 27 21 11 6 1 170
Prefixos de dues lletres:
ab-15 al-10 ar-8 at-2
ba-71 be-14 bl-6 br-9
er-2
la-2 ll-3
ra-1 re-13
ta-8 te-2 tr-4

Prefix freqüent de tres lletres:
bar-40

Sufix freqüent de tres lletres:
era-17

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 2 de 6 lletres

Subconjunts:
ab-1 abe-1 abel-7 abelr-26
abelrt-19 abelt-5 aber-8 abert-18
abet-4 abl-9 ablr-10 ablrt-2
ablt-7 abr-10 abrt-8 abt-5
abçelr-2 abçelrt-1 abçl-1 abçlr-2
abçr-4 abçrt-2 be-1 bel-3
belr-5 belt-2 ber-4 bert-1
bet-1 bçe-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: depressió, desposori, desposseïdor, desposseir, despossessori, dispersió, dispersoide, espesseïdor, espessidor, espiroide, esporidi, posseïdor
Quadrats: dodo

Per definicions, veure 'Sobre les dades'