#paraulògic 25 de juny

LLETRES: i (central) + c e f n r t
PARAULES: 157, PUNTS: 875, TUTIS: 4

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
c 0 9 6 6 7 1 3 0 0 32
e 2 1 4 1 4 3 0 2 0 17
f 2 1 7 4 2 2 0 0 0 18
i 1 3 4 5 4 1 0 4 1 23
n 2 3 1 2 1 2 0 0 0 11
r 2 3 3 3 7 3 1 0 0 22
t 5 6 9 7 4 2 1 0 0 34
Σ 14 26 34 28 29 14 5 6 1 157
Prefixos de dues lletres:
ce-5 ci-19 cr-8
ec-2 ef-1 en-9 er-1 et-4
fe-8 fi-7 fr-3
ic-1 ie-1 in-19 it-2
ne-3 ni-8
re-15 ri-7
te-10 ti-13 tr-11

Prefix freqüent de tres lletres:
cin-9

Sufixos freqüents de tres lletres:
ric-12 tic-12

Hi ha 4 tutis:
- 2 de 8 lletres
- 2 de 10 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
cefin-1 cefinr-1 cefinrt-4 cefint-4
cefir-2 cefirt-1 cefit-1 cei-1
cein-2 ceinr-3 ceinrt-13 ceint-8
ceir-5 ceirt-7 ceit-3 cfi-1
cfit-2 cin-5 cinr-2 cinrt-2
cint-1 cir-6 cirt-6 cit-1
efinr-6 efinrt-6 efint-1 efir-6
efirt-3 ein-1 einr-2 einrt-18
eint-2 eir-1 eirt-7 eit-3
finr-1 fint-2 firt-1 fit-1
in-1 inr-1 inrt-1 int-2
irt-6 it-3

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: comèdia, mediació, medicació
Palíndroms: caiac, cec, coc
Quadrats: caca, coco o cocó, dic-dic

Per definicions, veure 'Sobre les dades'