#paraulògic 29 de juny

LLETRES: e (central) + i q r s t u
PARAULES: 120, PUNTS: 585, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
e 4 5 9 10 5 3 1 0 0 0 37
i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
q 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
r 4 2 4 2 3 5 1 0 0 0 21
s 4 5 8 5 2 0 0 0 0 0 24
t 5 6 7 6 2 0 3 0 0 1 30
u 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 5
Σ 18 19 31 25 12 8 6 0 0 1 120
Prefixos de dues lletres:
eq-3 er-4 es-23 et-5 eu-2
qu-3
re-17 ri-2 ru-2
se-14 si-5 su-5
te-16 ti-4 tr-9 ts-1
ur-2 us-1 ut-2

Prefix freqüent de tres lletres:
est-13

Sufix freqüent de tres lletres:
ter-9

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 5 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 2 de 6 lletres
- 1 de 12 lletres

Subconjunts:
eiqrstu-1 eiqrsu-2 eiqrtu-1 eiqru-2
eiqstu-3 eiqsu-4 eiqtu-2 eiqu-1
eir-1 eirs-1 eirst-10 eirstu-4
eirt-7 eirtu-4 eiru-1 eis-1
eist-4 eistu-3 eisu-1 eit-3
eqrstu-1 eqrsu-5 eqrtu-1 eqstu-2
equ-1 er-2 ers-4 erst-11
erstu-3 ersu-3 ert-10 ertu-5
eru-1 es-1 est-9 esu-2
et-2 etu-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: tracamanya
Palíndroms: canac, nan, tannat
Quadrats: cancan, nana, nyam-nyam

Per definicions, veure 'Sobre les dades'