#paraulògic 30 de juny

LLETRES: f (central) + a e i l p s
PARAULES: 61, PUNTS: 279, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 1 4 2 5 2 0 0 14
e 2 0 1 1 1 2 1 8
f 5 8 6 6 2 0 0 27
i 0 0 0 0 0 0 0 0
l 0 0 0 0 0 0 1 1
p 1 2 2 1 0 0 0 6
s 0 3 0 0 2 0 0 5
Σ 9 17 11 13 7 2 2 61
Prefixos de dues lletres:
af-6 al-6 as-2
ef-3 el-1 ep-4
fa-11 fe-5 fi-10 fl-1
ll-1
pa-1 pe-1 pi-3 pl-1
sa-3 si-2

Prefix freqüent de tres lletres:
fil-8

Sufix freqüent de tres lletres:
lla-4

Hi ha 2 tutis de 9 lletres

Subconjunts:
aef-1 aefil-2 aefilp-2 aefilps-2
aefis-2 aefl-1 aeflp-1 aefs-3
afi-2 afil-8 afils-3 afip-3
afis-4 afl-4 aflp-2 afls-4
afp-1 afs-3 efil-1 efilp-1
efips-1 efis-1 efl-2 efs-1
fil-2 filp-1 fils-3

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: requisit
Palíndroms: etè, ses, tet
Quadrats: erer, rere, retret, terrús-terrús, tse-tse

Per definicions, veure 'Sobre les dades'