#paraulògic 2 de juliol

LLETRES: r (central) + b c e g m o
PARAULES: 105, PUNTS: 418, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 Σ
b 1 5 1 4 2 0 13
c 2 10 6 4 0 2 24
e 3 3 1 1 0 0 8
g 1 4 3 4 1 0 13
m 2 3 4 3 0 0 12
o 3 3 2 1 1 0 10
r 5 3 10 2 4 1 25
Σ 17 31 27 19 8 3 105
Prefixos de dues lletres:
be-2 bo-8 br-3
ce-6 co-11 cr-7
em-1 er-7
ge-5 go-3 gr-5
me-5 mo-7
ob-1 oc-2 og-1 om-1 or-5
re-18 ro-7

Prefix freqüent de tres lletres:
cor-8

Sufix freqüent de tres lletres:
rer-12

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
bcegmor-1 bcegor-1 bceor-3 bcer-4
bcor-3 begor-1 begr-2 bemor-5
bemr-1 beor-5 ber-4 bmor-2
bor-3 cegr-1 cemor-2 cemr-3
ceor-9 cer-6 cgor-1 cmor-3
cor-8 egmor-2 egor-7 egr-3
emor-6 emr-4 eor-2 er-2
gor-4 mor-6 or-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: comunia, comunicació, incomunicació, muònica
Palíndroms: aimia, ama, mam, mim, mínim, mom
Quadrats: mama o mamà

Per definicions, veure 'Sobre les dades'