#paraulògic 7 de juliol

LLETRES: n (central) + e o p r s t
PARAULES: 106, PUNTS: 610, TUTIS: 4

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
e 1 0 4 3 1 2 2 0 13
n 4 1 3 3 1 1 0 0 13
o 0 1 0 1 2 1 0 0 5
p 0 5 3 6 7 3 4 0 28
r 1 1 4 2 2 0 1 0 11
s 1 3 7 5 3 1 0 1 21
t 1 5 2 5 1 0 1 0 15
Σ 8 16 23 25 17 8 8 1 106
Prefixos de dues lletres:
en-10 es-2 et-1
ne-8 no-5
on-2 op-1 or-1 os-1
pe-10 po-9 pr-9
re-7 ro-4
se-13 so-8
te-4 to-8 tr-3

Prefix freqüent de tres lletres:
ent-8

Sufix freqüent de tres lletres:
ent-13

Hi ha 4 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 2 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 6 lletres

Subconjunts:
en-1 eno-1 enop-1 enopr-4
enoprs-7 enoprst-4 enoprt-7 enops-1
enopt-4 enor-1 enors-7 enorst-6
enort-9 enos-1 enost-4 enot-1
enpr-3 enprs-1 enprst-2 enpst-1
enpt-1 enr-2 enrst-1 enrt-9
ens-4 enst-4 ent-2 no-1
nopr-1 nopt-2 nors-4 nort-3
nos-5 not-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: euglena, lanugen, llengua
Palíndroms: nun

Per definicions, veure 'Sobre les dades'