#paraulògic 14 de juliol

LLETRES: f (central) + a c e n r s
PARAULES: 99, PUNTS: 581, TUTIS: 3

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
a 0 2 0 1 3 0 0 1 0 0 7
c 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 6
e 1 0 1 1 1 3 0 1 0 0 8
f 7 7 11 15 11 6 1 0 0 0 58
n 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
r 0 1 2 1 1 2 1 0 0 0 8
s 0 3 1 2 0 2 2 0 0 0 10
Σ 9 14 17 21 16 13 5 3 0 1 99
Prefixos de dues lletres:
af-6 an-1
ca-5 ce-1
ef-1 en-5 es-2
fa-15 fe-18 fr-25
na-2
ra-2 re-6
sa-9 se-1

Prefix freqüent de tres lletres:
fre-13

Sufixos freqüents de tres lletres:
nar-8 era-8

Hi ha 3 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 8 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 5 lletres

Subconjunts:
acef-1 acefn-1 acefnr-3 acefnrs-3
acefr-2 acefrs-7 acf-1 acfnr-3
acfr-1 acfrs-2 aef-1 aefn-1
aefnr-7 aefnrs-4 aefns-4 aefr-8
aefrs-13 aefs-3 afn-1 afnr-4
afnrs-1 afr-3 afrs-3 afs-3
cefn-2 cefnr-1 cefr-2 cefrs-2
efnr-2 efns-1 efr-5 efrs-3
efs-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: autovia
Palíndroms: tat, tit, titit, tot, tovot, tut
Quadrats: tatà, tau-tau, tití, tutú

Per definicions, veure 'Sobre les dades'