#paraulògic 22 de juliol

LLETRES: e (central) + a i j m n t
PARAULES: 113, PUNTS: 630, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
a 1 3 3 3 5 2 1 1 0 0 19
e 6 2 4 1 4 3 0 1 2 1 24
i 1 1 0 1 0 3 0 1 0 1 8
j 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
m 2 6 5 5 1 2 2 1 3 0 27
n 2 2 1 2 0 2 0 1 0 0 10
t 3 3 5 4 4 2 0 1 0 0 22
Σ 16 18 18 17 14 14 3 6 5 2 113
Prefixos de dues lletres:
am-7 an-7 at-5
ei-3 em-4 en-12 et-5
ie-2 im-3 in-2 it-1
ja-1 je-2
ma-11 me-12 mi-4
ne-8 ni-2
ta-1 te-17 ti-4

Prefix freqüent de tres lletres:
ent-9

Sufix freqüent de tres lletres:
ent-33

Hi ha 1 tuti de 11 lletres

Hi ha 4 palíndroms de 3 lletres

Subconjunts:
aei-1 aeij-1 aeijmnt-1 aeijnt-1
aeim-1 aeimn-2 aeimnt-17 aeimt-2
aein-2 aeint-12 aeit-3 aejmn-1
aejmnt-4 aejnt-1 aem-2 aemn-4
aemnt-14 aemt-4 aen-2 aent-8
aet-3 eimnt-6 eimt-3 ein-1
eint-2 eit-3 ejt-1 em-1
emnt-3 emt-2 en-1 ent-2
et-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: tobogan
Palíndroms: agà, gag, nan, tannat, tat
Quadrats: baba, nana, tatà

Per definicions, veure 'Sobre les dades'