#paraulògic 13 d’agost

LLETRES: e (central) + a c j l o r
PARAULES: 184, PUNTS: 1022, TUTIS: 3

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 2 7 10 7 5 0 3 0 34
c 3 8 13 17 15 10 7 2 75
e 4 7 4 2 0 0 0 0 17
j 0 0 1 0 2 0 0 0 3
l 1 2 2 3 3 1 0 0 12
o 0 3 3 6 4 1 0 0 17
r 3 3 5 2 7 5 1 0 26
Σ 13 30 38 37 36 17 11 2 184
Prefixos de dues lletres:
ac-7 al-15 ar-12
ca-18 ce-27 cl-5 co-22 cr-3
ec-1 el-3 eo-1 er-12
je-1 jo-2
la-2 le-1 ll-9
oc-8 ol-2 or-7
ra-4 re-22

Prefix freqüent de tres lletres:
cer-18

Sufix freqüent de tres lletres:
era-26

Hi ha 3 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
acejlor-3 acejlr-1 acejor-1 acejr-4
acel-5 acelo-2 acelor-15 acelr-20
aceo-1 aceor-7 acer-24 aejlor-3
aejlr-2 aejor-1 aejr-1 ael-5
aelo-1 aelor-12 aelr-13 aer-10
ce-1 cel-4 celo-3 celor-6
celr-5 ceo-2 ceor-9 cer-6
ejlo-1 ejlor-1 el-1 elo-2
elor-6 elr-2 eor-2 er-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: autoestop
Palíndroms: apa, pap, pop
Quadrats: papa o papà, passa-passa

Per definicions, veure 'Sobre les dades'