#paraulògic 5 de setembre

LLETRES: e (central) + a c l o s
PARAULES: 78, PUNTS: 403, TUTIS: 5

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 2 2 4 0 0 1 0 9
c 2 3 3 6 4 0 0 18
e 5 5 3 5 2 2 1 23
l 2 3 1 2 0 1 0 9
o 0 2 2 2 0 0 0 6
s 2 1 2 2 2 2 2 13
Σ 13 16 15 17 8 6 3 78
Prefixos de dues lletres:
ac-1 al-5 as-3
ca-7 ce-6 cl-4 co-1
ec-2 el-4 eo-1 es-16
le-3 ll-5 lo-1
oc-4 ol-2
se-9 so-4

Prefix freqüent de tres lletres:
esc-15

Sufixos freqüents de tres lletres:
ell-7 lla-7

Hi ha 5 tutis:
- 2 de perfectes
- 1 de 7 lletres
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Subconjunts:
acel-5 acelo-2 acelos-5 acels-10
aceo-1 aceos-5 aces-8 ael-5
aelo-1 aelos-5 aels-2 aes-2
ce-1 cel-4 celo-3 celos-2
cels-1 ceo-2 ceos-2 ces-2
el-1 elo-2 elos-4 els-2
es-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: agradable, albergada, degradable, garbellada
Palíndroms: dad, radar
Quadrats: dada o dadà, dardar

Per definicions, veure 'Sobre les dades'