Setmana 35

DADES DE LA SETMANA 35 DE 2022 

Paraules més llargues (11 lletres):
instantània, incorrecció, astaticitat, 
catacústica, causticitat

Llargada mitjana: 5.7 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 128.3 

Paraulògic del 29 d'agost
Lletres: i + a b n s t y 
Paraules (110, llargada mitjana de 5.5):
abàsia, abbassí, abís, abissini, abissínia, absintina, absis, ai-ai, ain, anàbasi, anàstasi, aní, anís, anisat, anit, anitis, ansí, ànsia, antina, anyí, anyina, asiní, asinina, assassí, assassina, assassinat, assistit, astàsia, asti, atanàsia, babaia, bai, baia, baina, banyista, basanita, basi, bassi, bàssia, bastnäsita, batista, bis, bisbat, bístia, bit, bita, iai, iaia, ibis, inanitat, ínia, innat, innata, innatista, insà, insana, insània, insanitat, instant, instantani, instantània, instint, intina, isatina, nabí, naia, nassí, nàstia, nin, nina, nissan, nit, nyinya, sabatí, sabatina, sabí, sabina, saia, sanitat, sia, sin, sina, sínia, sis, sit, siti, sítia, tai, tanasi, tanàsia, taní, tia, tibant, tibat, tíbia, tina, tint, tinta, tinya, tisa, tisana, tisi, tit, tita o tità, titanat, titani, titanita, tití, titina, titit

Paraulògic del 30 d'agost
Lletres: u + a c e i l p 
Paraules (90, llargada mitjana de 4.9):
acaule, acícula, aculi, acull, alauí, alèucia, allau, al·leluia, aüc, auca, aucell, aula, àulic, àulica, cacau, calau, càlcul, caliu, calua, capicua, capulla, cau, caua, caulicle, cèl·lula, clau, cluc, cluca, clucull, cua, cuc, cuca, cucala, cuculla, cuell, cuïc, cul, culà, culla, culpa, cup, cupè, cúpula, cupulí, ecu, elul, eulàlia, iuca, leu, liceu, llau, lleu, lluc, llúpia, lucà, luci, lul·lià, lupa, palau, papau, papu o papú, pàpula, pau, paül, paula o paüla, paulí, peculi, pel·lícula, peu, peüc, peülla, píleu, pilú, pipiu, piu, piu-piu, piula, pua, puell, puella, pulla, pupa, pupil, pupil·la, ulà, ull, ullal, ullcluc, ullcluca, upa

Paraulògic del 31 d'agost
Lletres: e + c i n o r x 
Paraules (112, llargada mitjana de 5.8):
cec, cer, cerc, cerer, ceri, cèric, cero, cerro, cícero, cicerone, cine, cineri, cirer, cirerer, cirier, coer, coerció, coercir, concernir, concórrer, concreció, conèixer, connex, connexió, coreic, corner o córner, còrrec, correcció, córrer, crec, creixen, créixer, eci, eco, ecoic, eix, eixe, eixir, eixorc, encoixir, encórrer, enrere, enroc, eocè, eocènic, erecció, erer, erro, erroni, error, excreció, exercici, exerció, exercir, exó, exocrí, exorreic, ien, inconnex, inconnexió, incorrecció, incórrer, irèixer-se, neci, néixer, nen, neó, nero o neró, nexe, nier, nieró, nocer, ocórrer, ocre, rec, recció, recer, reconèixer, reconnexió, recórrer, recréixer, reeixir, reerecció, rei, reix, ren, renec o rènec, renéixer, reni, renoc, renoi, rere, rerecor, riciner, rierenc, rieró, roiner, rònec, xec, xeic, xeiene, xeix, xenó, xerec, xereix, xeric, xerri, xerric, xiné, xinxer, xixonenc, xòrrec

Paraulògic de l'1 de setembre
Lletres: m + a d i l n u 
Paraules (138, llargada mitjana de 5.7):
adam, adinàmia, aimia, aimina, aiminada, alamí, almandina, almud, alum, aluman, alúmina, alumini, alumna, alundum, ama, amanida, amida, amidina, amil, amímia, amina, aminada, ammina, amni, andami, ànim, ànima, animada, animal, animalada, animàlia, dalai-lama, dama o damà, damnada, diamina, dídim, dídima, didimi, didínam, didínama, dimidiada, duma, dumdum, ílium, il·luminada, imada, imam, imida, imina, immund, immunda, inanimada, indamina, làdanum, lam, lama, làmia, làmina, làmnid, làudanum, llama, llamí, llim, llima, llimada, llimalla, llum, llumí, mai, maia o maià, maina, mainada, mal, mala, malai, malaia, malaiàlam, malanada, malànima, mall, malla, mallada, mallal, malm, malnada, mam, mama o mamà, mamada, màmia, mamil·la, mana, manada, manaia, mandala, mandil, mania, manil, manilla, mannà, mannan, manual, mau, maula, mia, mida, mil, milà, milana, míldiu, mili, mill, milla, mim, mina, mini, mínim, mínima, minimal, mínimum, miula, muda, mudada, mul, mula, muladí, mulla o mul·là, mullada, mulladiu, múl·lid, mullim, mundà, mundana, mundanal, mundial, mundina, nimi, nímia, númida

Paraulògic del 2 de setembre
Lletres: l + c d e i o s 
Paraules (133, llargada mitjana de 5.3):
cel, cèlic, cell, cescle, cicle, cíclic, cicló, cicloide, ciclòlisi, cili, cilici, cisell, clec, clic, clisi, cloc-cloc, clos, closell, codicil, codillo, còdol, codolell, codolí, codolós, col, colèdoc, còlic, colís, coll, col·lecció, col·lisió, colló, col·lodió, col·loide, colós, coscoll, cossiol, cossol, decil, del, delco, deleció, deli, deliciós, diclí, dièsel, dilecció, diol, díscol, dòcil, dol, doll, dolós, eclosió, edicle, edil, edilici, elecció, elis, elisi, elisió, ell, eloi, els, eòlic, escocell, escoli, escoliosi, idil·li, idíl·lic, ídol, ili, il·lès, iol, isoclí, isòsceles, leo, les, lesió, lidi, lies, lilós, lis, lisi, llec, llécol, lledó, llei, lleó, lli, llis, lliscós, llisó, llisol, llissó, llissol, lloc, llos, llosc, loció, loess, los, löss, ocel, ocell, oleic, oli, oliós, ossicle, selecció, selló, sèssil, sicló, sil, silè, sílice, silici, silícic, silicosi, silil, sòcol, sol o sòl, solc, soleid, soleids, solell, solellós, soli, sòlid, soll, solo, solod, sols

Paraulògic del 3 de setembre
Lletres: a + c i s t u 
Paraules (156, llargada mitjana de 5.5):
acàcia, acasat, acci, àccia, ací, acta, actiu, acuit, acuïtat, acusat, acusatiu, acústic, acústica, ai-ai, aiús, asc, asci, àscia, asiàtic, asiàtica, assassí, assistit, assut, ast, asta, astàsia, àstat, astàtic, astàtica, astaticitat, asti, astúcia, astut, astuta, atac, atacat, atàctic, atàctica, àtic, àtica, aticista, aüc, auca, autista, autístic, autística, caca, cacatua, cacau, cacic, cacicat, cactàcia, cactus, cai, caiac, cas, casa, casaca, casat, casc, casca, cascú, cassa, càssia, cassussa, cast, casta, castic, castís, castissa, casuista, casuístic, casuística, cat, catacústica, catau, cau, caua, caucasià, caucàsic, caucàsica, causa, causatiu, càustic, càustica, causticitat, caut, cauta, cia, ciati, ciàtic, ciàtica, cicuta, cisa, cista, cistàcia, cística, cita, ciutat, cua, cuat, cuca, cucat, cuita, cuitat, cuscuta, cuscutàcia, cussa, iac, iai, iaia, ica, icac, iuca, sac, saca, saia, satiu, saüc, sia, sisca, sítia, suau, suïssa, tac, taca, tacat, tàcit, tàcita, tàctic, tàctica, tacticitat, tactus, tai, tas, tasca, tassa, tast, tat, tatà, tatú, tau, tau-tau, taüt, tia, tic-tac, tisa, tísica, tita o tità, tuca o tucà, tuia, tusta, tuta, ucàs, usat, usitat, usitatiu

Paraulògic del 4 de setembre
Lletres: d + a b e g l r 
Paraules (159, llargada mitjana de 6.6):
abadal, adar, adarb, adargar, adelerada, adelerar-se, aede, agarrada, agradable, agradar, agregada, alabarda, alabardada, alabarder, alabardera, alada, aladre, aladrer, albada, albadar, albader, albarda o albardà, albardar, albarder, albardera, albereda, albergada, aldea o aldeà, algarada, algarrada, allada, allargada, allerada, arada, arbreda, ardada, arrelada, bada, badada, badall, badallar, badallera, badar, badge, balada, baladrar, baladre, baladrer, baladrera, balda, baldada, baldar, baldell, balder, baldera, baldraga, ballada, barbada, bard, barda, barder, barrada, barrellada, begard, begarda, blada, bladar, blader, bladera, bleda o bledà, bledar, bledera, bragada, bregada, dad, dada o dadà, daga, dal, dall, dalla, dallada, dallar, dar, dard, dardada, dardar, dardell, darder, dardera, darga, darrer, darrera o darrerà, darrere, dea, debel·lar, dèdal, degà, degradable, degradar, del, delada, deleble, delegada, delegar, deler, delera, delerar, delga, dellà, draga, dragar, dragea, elder, eldera, erada, errada, galda, galerada, gallada, gallard, gallarda, galleda, garbellada, gebrada, gelada, gelader, geladera, gerd, gerda, gerdar, gerdell, gerdera, gerrada, grada, graellada, greda, gredar, gredera, gregalada, grellada, lladella, lladrar, lladre, lladregada, llard, llarder, llargada, llebrada, rabada o rabadà, rad, rada, radar, reblada, rebregada, redall, redallar, regada, regalada, reglada