#paraulògic 6 de setembre

LLETRES: n (central) + a c ç e l r
PARAULES: 145, PUNTS: 878, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 1 7 8 10 4 3 0 0 0 33
c 1 5 5 13 12 5 4 1 0 46
ç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e 1 1 2 5 5 10 2 4 2 32
l 0 0 2 4 6 2 0 0 0 14
n 2 2 2 2 0 0 0 0 0 8
r 2 2 3 2 1 0 1 1 0 12
Σ 7 17 22 36 28 20 7 6 2 145
Prefixos de dues lletres:
ac-3 al-7 an-8 ar-15
ca-38 ce-2 cl-1 cr-5
el-1 en-31
la-1 ll-13
na-6 ne-2
ra-4 re-8

Prefix freqüent de tres lletres:
can-24

Sufix freqüent de tres lletres:
era-14

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres
- 1 de 7 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
aceln-10 acelnr-22 acen-4 acenr-22
acln-5 aclnr-2 acn-8 acnr-14
acçeln-1 acçelnr-1 acçenr-2 aeln-5
aelnr-6 aen-2 aenr-10 aln-4
an-2 anr-9 açeln-2 açelnr-3
açen-1 açenr-1 açln-1 açlnr-1
celn-1 celnr-1 cenr-1 en-1
enr-2 çeln-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: escaló, escola o escolà, secalló, secallós,
secallosa
Palíndroms: cec, ses

Per definicions, veure 'Sobre les dades'