#paraulògic 17 de setembre

LLETRES: u (central) + a c n o r t
PARAULES: 159, PUNTS: 758, TUTIS: 4

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 1 7 5 11 3 4 2 0 0 33
c 4 8 14 9 5 3 1 1 1 46
n 6 2 1 2 1 1 0 0 0 13
o 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
r 3 6 4 4 0 0 0 0 0 17
t 5 11 6 4 7 2 0 1 1 37
u 3 4 2 2 0 0 0 0 0 11
Σ 22 39 33 32 16 10 3 2 2 159
Prefixos de dues lletres:
ac-5 an-3 ar-5 at-5 au-15
ca-13 co-12 cr-3 cu-18
na-3 no-4 nu-6
oc-1 ou-1
ra-6 ro-2 ru-9
ta-7 to-4 tr-10 tu-16
uc-1 un-6 ur-4

Prefixos freqüents de tres lletres:
cur-8 tur-8

Sufix freqüent de tres lletres:
ura-10

Hi ha 4 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres
- 1 de 11 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 1 de 7 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 2 de 6 lletres

Subconjunts:
acnortu-4 acnoru-1 acnotu-2 acnou-1
acnrtu-3 acnru-1 acntu-3 acnu-1
acortu-7 acoru-3 acotu-1 acrtu-13
acru-16 actu-7 acu-7 anortu-1
anotu-1 anrtu-4 anru-8 antu-1
anu-3 aortu-7 aoru-2 aotu-3
artu-14 aru-4 atu-5 cnortu-4
cnu-1 cortu-1 coru-4 cotu-1
cou-1 crtu-3 cru-3 ctu-2
cu-1 nortu-1 notu-1 nou-1
ntu-1 nu-2 ortu-2 oru-2
otu-1 rtu-2 tu-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: emmagatzemament
Palíndroms: etè, tannat, tat, tet
Quadrats: tam-tam, tatà

Per definicions, veure 'Sobre les dades'