#paraulògic 18 de setembre

LLETRES: n (central) + e g i m r t
PARAULES: 121, PUNTS: 797, TUTIS: 6

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 13 14 15 Σ
e 0 0 5 2 1 4 0 3 2 0 2 0 0 19
g 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
i 1 2 2 6 4 1 1 2 2 1 1 0 1 24
m 0 2 4 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 14
n 4 2 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 15
r 1 4 3 3 2 5 0 1 0 0 0 0 0 19
t 0 3 1 6 3 4 1 0 0 0 0 0 0 18
Σ 8 15 21 31 12 17 2 6 4 1 3 0 1 121
Prefixos de dues lletres:
em-3 en-14 er-1 et-1
ge-10 gi-2
ie-1 ig-1 im-3 in-19
me-10 mi-4
ne-7 ni-8
re-17 ri-2
te-7 ti-3 tr-8

Prefix freqüent de tres lletres:
int-11

Sufix freqüent de tres lletres:
ent-33

Hi ha 6 tutis:
- 3 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres
- 1 de 11 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 8 lletres

Subconjunts:
egimn-5 egimnrt-6 egin-2 eginr-5
eginrt-5 egint-2 egmnr-1 egmnrt-1
egmnt-1 egn-1 egnr-6 egnrt-3
egnt-2 eimnr-3 eimnrt-12 eimnt-6
ein-1 einr-2 einrt-18 eint-2
emnr-1 emnrt-5 emnt-3 en-1
enr-2 enrt-9 ent-2 gimnt-1
gin-3 ginr-1 imn-3 imnt-1
in-1 inr-1 inrt-1 int-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: cantautor, cantautora, contractura, nocturna
Palíndroms: cuc, nun, tururut, tut
Quadrats: rau-rau, tau-tau, tutú

Per definicions, veure 'Sobre les dades'