#paraulògic 1 d’octubre

LLETRES: e (central) + d f m n r u
PARAULES: 52, PUNTS: 189, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
d 1 1 2 0 0 1 0 0 5
e 2 3 1 1 0 0 0 0 7
f 4 3 7 3 0 0 0 0 17
m 3 2 1 1 1 0 0 0 8
n 2 0 1 0 0 0 0 0 3
r 3 2 4 1 0 0 0 1 11
u 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Σ 16 11 16 6 1 1 0 1 52
Prefixos de dues lletres:
de-4 dr-1
ed-1 em-1 en-3 er-2
fe-11 fr-4 fu-2
me-8
ne-2 nu-1
re-9 ru-2
un-1

Prefix freqüent de tres lletres:
fer-5

Sufixos freqüents de tres lletres:
ner-4 mer-4

Hi ha 1 tuti de 10 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
defmnru-1 defnr-2 defr-1 dem-1
demnru-1 demr-1 den-1 denr-3
denru-1 deru-3 deu-1 efm-1
efmr-2 efmru-3 efnr-2 efnu-1
efr-5 efru-2 efu-1 em-1
emnr-1 emnru-1 emnu-2 emr-4
emu-2 en-1 enr-2 enu-2
er-2 eru-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: arduïtat, auditar, duratiu, rudita,
ruditat, traduir, truitada
Palíndroms: dad, radar
Quadrats: dada o dadà, dardar

Per definicions, veure 'Sobre les dades'