#paraulògic 2 d’octubre

LLETRES: t (central) + a b l m n u
PARAULES: 126, PUNTS: 580, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 2 4 5 5 2 2 0 20
b 1 3 5 7 2 0 1 19
l 1 1 3 4 1 0 0 10
m 2 5 8 7 6 1 0 29
n 1 1 2 1 0 0 0 5
t 7 13 7 9 2 3 0 41
u 1 0 1 0 0 0 0 2
Σ 15 27 31 33 13 6 1 126
Prefixos de dues lletres:
ab-1 al-7 am-4 an-4 at-2 au-2
ba-13 bl-1 bu-5
la-4 ll-6
ma-15 mu-14
na-4 nu-1
ta-31 tu-10
ul-1 un-1

Prefix freqüent de tres lletres:
bat-9

Sufix freqüent de tres lletres:
ant-13

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 2 de 6 lletres

Hi ha 5 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 3 de 6 lletres

Subconjunts:
ablmntu-1 ablmt-2 ablnt-1 ablntu-1
ablt-7 abltu-2 abnt-2 abntu-1
abt-5 abtu-7 almnt-2 almntu-3
almt-6 almtu-4 alnt-10 alntu-5
alt-12 altu-8 amnt-4 amntu-6
amt-4 amtu-3 ant-10 antu-1
at-2 atu-5 bltu-1 btu-2
lmtu-2 ltu-1 mntu-1 mtu-2
ntu-1 tu-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: referèndum
Palíndroms: mem, nen, refer, remer
Quadrats: erer, rere

Per definicions, veure 'Sobre les dades'