#paraulògic 9 d’octubre

LLETRES: t (central) + b c e o r u
PARAULES: 135, PUNTS: 614, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
b 2 5 9 4 2 0 0 0 0 22
c 1 6 5 5 2 3 1 0 0 23
e 2 2 1 2 1 0 0 0 0 8
o 0 1 2 0 1 1 0 0 0 5
r 2 0 11 6 1 2 0 0 1 23
t 13 12 12 13 1 0 0 1 0 52
u 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Σ 20 27 40 31 8 6 1 1 1 135
Prefixos de dues lletres:
be-3 bo-10 br-5 bu-4
ce-4 co-13 cr-1 cu-5
ec-1 er-5 et-2
ob-1 oc-3 or-1
re-19 ro-4
te-13 to-17 tr-9 tu-13
ur-1 ut-1

Prefix freqüent de tres lletres:
tor-14

Sufixos freqüents de tres lletres:
ter-12 tor-12

Hi ha 2 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 8 lletres

Hi ha 6 palíndroms:
- 4 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres
- 1 de 7 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 2 de 6 lletres

Subconjunts:
bceort-4 bceortu-2 bcetu-1 bcotu-1
beort-7 beortu-1 beot-3 beotu-1
bert-1 bertu-3 bet-1 betu-2
bort-4 bortu-5 bot-2 brtu-1
btu-2 ceort-13 ceot-3 ceotu-1
cert-5 certu-6 cet-1 cort-2
cortu-1 cot-3 cotu-1 crtu-3
ctu-2 eort-13 eortu-1 eotu-1
ert-10 ertu-5 et-2 etu-1
ort-12 ortu-2 ot-1 otu-1
rtu-2 tu-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: enrampada, mamprendre
Palíndroms: ama, mam, mem, ramar, remer
Quadrats: mama o mamà

Per definicions, veure 'Sobre les dades'