#paraulògic 10 d’octubre

LLETRES: d (central) + a l o s t
PARAULES: 48, PUNTS: 253, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 0 0 2 2 1 2 0 7
d 5 6 5 1 1 0 0 18
l 0 0 0 0 0 1 0 1
o 1 0 0 2 0 0 0 3
s 1 1 4 5 3 1 1 16
t 0 0 0 0 3 0 0 3
Σ 7 7 11 10 8 4 1 48
Prefixos de dues lletres:
al-5 as-1 at-1
da-9 do-9
ll-1
od-1 ol-1 os-1
sa-7 so-9
ta-2 to-1

Prefix freqüent de tres lletres:
dal-6

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-20

Hi ha 2 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 8 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
ad-2 adl-6 adlo-4 adlos-10
adlost-2 adlot-2 adls-2 adlst-1
adlt-2 ado-1 ados-3 adost-2
adot-1 ads-1 adst-1 adt-1
dlo-2 dlos-2 do-1 dos-1
dot-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: octubre, octubrer
Palíndroms: etè, rotor, tet, tot, tururut, tut
Quadrats: but-but, retret, tutú

Per definicions, veure 'Sobre les dades'