#paraulògic 20 d’octubre

LLETRES: e (central) + b f l m n t
PARAULES: 42, PUNTS: 124, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
b 4 3 1 0 0 0 0 8
e 4 3 0 0 1 1 0 9
f 3 0 1 2 0 0 1 7
l 0 2 1 0 0 0 0 3
m 3 2 2 0 0 0 0 7
n 2 0 0 0 0 0 0 2
t 3 1 0 2 0 0 0 6
Σ 19 11 5 4 1 1 1 42
Prefixos de dues lletres:
be-6 bl-2
eb-1 ef-1 el-5 en-1 et-1
fe-7
le-1 ll-2
me-7
ne-2
te-6

Prefixos freqüents de tres lletres:
bel-2 bet-2 ble-2 ele-2 feb-2 fet-2 
lle-2 mel-2 men-2 met-2 tel-2 tem-2

Sufix freqüent de tres lletres:
ent-7

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 4 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
be-1 bef-1 befl-1 beflmnt-1
bel-3 belt-2 ben-2 bet-1
efl-2 efm-1 efnt-1 eft-2
el-1 elm-4 elmnt-1 elmt-1
elnt-2 elt-4 em-1 emnt-3
emt-2 en-1 ent-2 et-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: eixugamà
Palíndroms: agà, aimia, ama, gag, iai, mam
Quadrats: ai-ai, iaia, mama o mamà, xau-xau

Per definicions, veure 'Sobre les dades'