#paraulògic 23 d’octubre

LLETRES: s (central) + a e l p r v
PARAULES: 206, PUNTS: 1240, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 13 Σ
a 1 2 4 3 5 4 1 0 0 0 0 20
e 1 1 3 5 7 4 4 1 2 0 0 28
l 2 2 4 2 1 2 0 2 0 0 0 15
p 3 1 7 7 5 5 4 4 0 0 0 36
r 2 2 8 5 8 3 2 1 0 0 0 31
s 4 7 16 12 7 2 4 2 1 0 1 56
v 2 3 3 7 4 1 0 0 0 0 0 20
Σ 15 18 45 41 37 21 15 10 3 0 1 206
Prefixos de dues lletres:
al-1 ap-4 ar-3 as-10 av-2
el-1 es-27
la-6 le-2 ll-7
pa-18 pe-13 pr-4 ps-1
ra-13 re-18
sa-29 se-27
va-7 ve-13

Prefix freqüent de tres lletres:
esp-22

Sufix freqüent de tres lletres:
sar-21

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 10 lletres

Subconjunts:
aelprs-24 aelprsv-1 aelps-11 aelpsv-1
aelrs-9 aelrsv-2 aels-2 aelsv-5
aeprs-27 aeprsv-6 aeps-3 aepsv-2
aers-10 aersv-15 aes-2 aesv-3
alprs-4 alps-7 alrs-4 alrsv-2
als-8 alsv-5 aprs-7 aps-6
ars-7 asv-2 elprs-1 elps-1
elrs-3 els-2 eprs-6 eprsv-4
eps-3 ers-4 ersv-5 es-1
esv-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: insinuar, saurina, ursina
Palíndroms: nan, nin, nun
Quadrats: nana

Per definicions, veure 'Sobre les dades'