#paraulògic 27 d’octubre

LLETRES: a (central) + d i o q t u
PARAULES: 56, PUNTS: 200, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 4 1 1 3 0 0 0 9
d 3 5 2 2 0 0 0 0 12
i 1 3 1 1 0 0 0 0 6
o 1 3 2 0 0 0 0 0 6
q 0 0 1 1 0 2 0 1 5
t 4 10 1 2 0 0 0 0 17
u 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Σ 9 26 8 7 3 2 0 1 56
Prefixos de dues lletres:
ad-1 ai-1 aq-2 at-2 au-3
da-5 di-5 do-1 du-1
ia-3 id-1 io-2
od-1 oi-3 ou-2
qu-5
ta-10 ti-3 to-2 tu-2
ua-1

Prefixos freqüents de tres lletres:
tat-4 tau-4

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-6

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 5 mots quadrats:
- 4 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
ad-2 adi-3 adio-2 adioqtu-1
adiot-2 adiou-2 adiqtu-2 adit-2
aditu-3 adiu-1 ado-1 adot-1
adou-1 adt-1 adtu-1 adu-1
ai-3 aio-1 aiot-4 aiqtu-3
aiqu-1 ait-3 aitu-1 aoqtu-1
aot-3 aotu-3 at-2 atu-5

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: inopinat, opinant, ponitana
Palíndroms: apa, pap, pop
Quadrats: pai-pai, papa o papà, pipí, poti-poti

Per definicions, veure 'Sobre les dades'