#paraulògic 30 d’octubre

LLETRES: d (central) + a ç e n r s
PARAULES: 138, PUNTS: 869, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
a 0 3 6 6 7 5 1 0 1 0 29
ç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d 4 7 6 11 8 4 4 3 2 2 51
e 0 1 1 2 2 4 5 1 0 0 16
n 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 9
r 1 1 3 4 3 1 1 0 0 0 14
s 1 2 6 3 3 2 2 0 0 0 19
Σ 6 16 24 29 25 16 13 4 3 2 138
Prefixos de dues lletres:
ad-8 ae-1 an-11 ar-7 as-2
da-20 de-26 dr-5
ed-1 en-13 er-2
na-7 ne-2
ra-7 re-7
sa-5 se-14

Prefix freqüent de tres lletres:
des-18

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-33

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 11 lletres
- 1 de 12 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
ad-2 ade-2 aden-5 adenr-20
adenrs-15 adens-11 ader-7 aders-10
ades-5 adn-5 adnr-8 adnrs-5
adns-4 adr-10 adrs-3 ads-1
açde-1 açdenr-3 açdenrs-2 açder-6
den-1 denr-3 denrs-2 dens-1
ders-2 des-2 çdenr-1 çder-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: canoneig, cianogen, geogènica, negació,
negociació, neogènica, oncogènia, oncogènica
Palíndroms: cec, nen

Per definicions, veure 'Sobre les dades'