#paraulògic 31 d’octubre

LLETRES: n (central) + a e l p t
PARAULES: 111, PUNTS: 660, TUTIS: 7

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 5 7 5 5 1 2 0 26
e 1 0 2 1 1 2 0 0 7
l 0 1 3 4 2 0 0 0 10
n 5 5 4 0 0 0 0 0 14
p 0 2 13 9 8 4 1 2 39
t 1 2 2 4 4 2 0 0 15
Σ 8 15 31 23 20 9 3 2 111
Prefixos de dues lletres:
al-4 an-13 ap-5 at-4
en-6 et-1
la-3 le-2 ll-5
na-9 ne-5
pa-16 pe-13 pl-10
ta-11 te-4

Prefix freqüent de tres lletres:
pen-12

Sufix freqüent de tres lletres:
nta-11

Hi ha 7 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 7 lletres
- 3 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
aeln-5 aelnp-11 aelnpt-7 aelnt-15
aen-2 aenp-4 aenpt-11 aent-8
aln-4 alnp-1 alnpt-8 alnt-10
an-2 anp-5 anpt-1 ant-10
elnp-1 elnt-2 en-1 enpt-1
ent-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: desendreçada, desendreçar
Palíndroms: dad, radar
Quadrats: dada o dadà, dardar

Per definicions, veure 'Sobre les dades'