#paraulògic 1 de novembre

LLETRES: b (central) + a c e l r
PARAULES: 162, PUNTS: 1084, TUTIS: 16

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 3 7 11 5 4 1 0 32
b 6 13 15 17 12 8 4 3 78
c 0 2 7 7 8 5 1 0 30
e 1 0 0 1 0 0 0 0 2
l 0 0 2 1 1 1 0 0 5
r 0 1 5 4 1 2 1 1 15
Σ 8 19 36 41 27 20 7 4 162
Prefixos de dues lletres:
ab-8 ac-6 al-11 ar-7
ba-55 be-12 bl-3 br-8
ca-20 ce-8 cr-2
er-2
la-2 ll-3
ra-2 re-13

Prefix freqüent de tres lletres:
bar-30

Sufix freqüent de tres lletres:
era-16

Hi ha 16 tutis:
- 1 de perfecte
- 4 de 7 lletres
- 6 de 8 lletres
- 4 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 2 de 6 lletres

Subconjunts:
ab-1 abc-4 abce-4 abcel-5
abcelr-16 abcer-14 abcl-8 abclr-9
abcr-9 abe-1 abel-7 abelr-26
aber-8 abl-9 ablr-10 abr-10
bce-1 bcel-1 bcelr-2 bcer-4
be-1 bel-3 belr-5 ber-4

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: apel·lant, aplanetat, panellet, panetela,
pentatleta, plaent, planeta
Palíndroms: nan, nen, tannat
Quadrats: nana

Per definicions, veure 'Sobre les dades'