#paraulògic 2 de novembre

LLETRES: c (central) + e l p r s u
PARAULES: 85, PUNTS: 375, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
c 9 11 7 9 2 5 1 44
e 2 0 1 1 2 0 0 6
l 0 2 2 0 0 0 0 4
p 1 3 2 1 1 0 0 8
r 2 2 3 6 1 0 0 14
s 2 1 1 2 0 1 0 7
u 1 0 0 0 1 0 0 2
Σ 17 19 16 19 7 6 1 85
Prefixos de dues lletres:
ce-13 cl-3 cr-12 cu-16
ec-2 es-4
ll-3 lu-1
pe-3 pl-1 pr-2 pu-2
re-11 ru-3
se-2 su-5
ul-1 ur-1

Prefix freqüent de tres lletres:
cre-9

Sufix freqüent de tres lletres:
ell-6

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 6 lletres

Subconjunts:
ce-1 cel-4 celp-3 celpr-1
celprs-1 celprsu-2 celpru-1 celpsu-1
celr-5 celrsu-2 celru-8 cels-1
celsu-1 celu-1 cep-2 cepr-3
ceprs-2 cepru-1 cepu-2 cer-6
cers-2 cersu-5 ceru-5 ces-2
cesu-2 ceu-1 clru-3 clsu-1
clu-5 cpru-1 cpu-1 crsu-2
cru-3 csu-3 cu-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: alcabaler, balcera, barcella, belleraca,
cabaler, cabalera, cabellera, cabler,
cabrella, calabre, ceballar, celebrar,
cerebral, creable, recalcable, recreable
Quadrats: baba, barbar o bàrbar, bebè, berber

Per definicions, veure 'Sobre les dades'