#paraulògic 3 de novembre

LLETRES: f (central) + a c g i n r
PARAULES: 87, PUNTS: 478, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 0 1 8 2 1 0 0 13
c 1 0 0 0 0 0 0 1 2
f 5 7 11 10 7 4 4 1 49
g 0 3 2 5 2 0 0 0 12
i 0 0 0 0 0 1 1 0 2
n 0 1 1 1 0 0 0 0 3
r 0 2 2 0 1 0 1 0 6
Σ 7 13 17 24 12 6 6 2 87
Prefixos de dues lletres:
af-8 ag-4 an-1
ca-2
fa-23 fi-12 fr-14
ga-4 gi-1 gr-7
in-2
na-3
ra-4 ri-2

Prefix freqüent de tres lletres:
far-13

Sufix freqüent de tres lletres:
cia-6

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Subconjunts:
acf-1 acfgi-1 acfginr-1 acfgir-2
acfi-1 acfin-2 acfinr-10 acfir-5
acfnr-3 acfr-1 afg-1 afgi-3
afgin-1 afginr-4 afgir-8 afgn-2
afgnr-1 afgr-8 afi-2 afin-3
afinr-5 afir-8 afn-1 afnr-4
afr-3 cfi-1 fginr-2 fgir-2
finr-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: crepuscle, sepulcre
Palíndroms: cec, cuc, recer
Quadrats: cuscús

Per definicions, veure 'Sobre les dades'