#paraulògic 8 de novembre

LLETRES: s (central) + d i o p t u
PARAULES: 73, PUNTS: 324, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
d 1 1 0 0 3 0 1 1 7
i 0 1 1 2 0 1 0 0 5
o 0 4 3 1 1 0 0 0 9
p 3 1 5 1 2 2 0 1 15
s 5 9 5 2 1 1 1 0 24
t 1 4 4 1 0 0 0 0 10
u 1 0 1 0 1 0 0 0 3
Σ 11 20 19 7 8 4 2 2 73
Prefixos de dues lletres:
di-5 do-2
id-1 is-4
od-1 oi-1 op-1 os-4 ot-2
pi-3 po-7 ps-2 pt-1 pu-2
si-9 so-6 su-9
ti-3 to-5 tu-2
ui-1 up-1 us-1

Prefix freqüent de tres lletres:
pos-6

Sufixos freqüents de tres lletres:
sit-4 tiu-4 pus-4 ids-4 tis-4 tos-4

Hi ha 1 tuti de 10 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 4 lletres

Subconjunts:
diops-1 diopst-2 diopstu-1 dios-4
diost-2 dipsu-1 dis-1 dist-2
distu-1 disu-3 dopsu-1 dos-1
dsu-1 iops-2 iopst-10 iopstu-6
ios-3 iost-3 iostu-1 ips-2
ipstu-1 ipsu-1 is-1 ist-3
istu-2 isu-2 opst-2 opsu-1
os-2 ost-4 ostu-2 osu-2
psu-1 stu-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: newtonià, newtoniana
Palíndroms: etè, tannat, tat, tet, tit, titit, tot
Quadrats: tatà, tití

Per definicions, veure 'Sobre les dades'