#paraulògic 23 de novembre

LLETRES: t (central) + e f r s u
PARAULES: 70, PUNTS: 304, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
e 3 3 4 2 0 0 0 0 0 0 12
f 1 3 4 6 2 2 0 0 0 0 18
r 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 8
s 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7
t 7 6 3 4 1 0 1 0 0 1 23
u 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Σ 13 16 16 16 4 3 1 0 0 1 70
Prefixos de dues lletres:
er-2 es-8 et-2
fe-10 fr-1 fu-7
re-7 ru-1
se-4 su-3
te-9 tr-7 ts-1 tu-6
ur-1 ut-1

Prefix freqüent de tres lletres:
est-8

Sufix freqüent de tres lletres:
ter-10

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 4 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 1 de 7 lletres

Hi ha 5 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 3 de 6 lletres
- 1 de 12 lletres

Subconjunts:
efrst-3 efrstu-1 efrt-5 efstu-5
eft-2 eftu-1 erst-11 erstu-3
ert-10 ertu-5 est-9 et-2
etu-1 frstu-1 frtu-2 fstu-1
ftu-1 rstu-2 rtu-2 stu-1
tu-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: ineficaç
Palíndroms: caiac, canac, iai, nan
Quadrats: ai-ai, caca, cancan, iaia, nana

Per definicions, veure 'Sobre les dades'