Dades del 8 de desembre

LLETRES: u + almops, PARAULES: 79
PUNTS: 349, TUTIS: 2 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 0 3 1 0 2 1 1 8
l 0 3 1 2 0 0 0 6
m 4 2 3 2 3 0 0 14
o 0 1 0 0 1 0 0 2
p 6 6 8 3 3 3 0 29
s 1 4 5 4 1 0 0 15
u 3 0 2 0 0 0 0 5
Σ 14 19 20 11 10 4 1 79
Prefixos de dues lletres:
al-4 am-3 au-1
la-1 ll-3 lu-2
ma-3 mu-11
op-2
pa-14 pl-2 po-5 pu-8
sa-5 so-1 su-9
ul-3 up-1 us-1

Prefixos freqüents de tres lletres:
mus-6 pap-6

Sufix freqüent de tres lletres:
ula-9

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres

Subconjunts:
almopsu-2 almosu-1 almpu-4 almsu-4
almu-4 alopsu-3 alosu-3 alou-1
alpsu-3 alpu-6 alsu-2 alu-5
ampu-1 amsu-4 amu-1 aopu-1
aosu-1 apsu-3 apu-6 asu-1
lmopu-2 lmosu-2 lmu-2 lopsu-1
lopu-1 lpsu-2 lsu-1 lu-1
mopsu-1 mou-1 mpu-1 msu-2
opsu-1 opu-2 osu-2 psu-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'