Solucions del 14 de desembre

LLETRES: d + abnost, PARAULES: 79

Tutis
| bastonada

Palíndroms
| dad

Mots quadrats
| dada o dadà, dodo

Solucions per prefixos
ab
| abandó, abandonada, abandonat, abonada
ad
| adnat, adnata, adob
an
| anada, andana, andanada, ansadat
at
| atansada, atotada
ba
| bada, badada, badana, banda,
| bandada, bandat, bandó, bassada,
| bastonada
bo
| boda, bonda, bondadós, bondadosa,
| bondat, a bondó, bossada, botada,
| botonada
da
| dad, dada o dadà, dansa, dansada,
| data
do
| a la doba, dodo, dona, donada,
| donant, donat, dos, dot
na
| nada, nadada, nadant, nadó,
| nansada, nassada
no
| nodós, nodosa, nonada
od
| oda, odonat, odonats
on
| onada, onda, ondada, ondat,
| ondós, ondosa
os
| ossada
sa
| sabatada, sad, saonada
so
| sobtada, soda, sodada, sodat,
| sonada, sonda, sonsada
ta
| tanda, tassada, tassonada
to
| tonada, tondosa, tossada