Solucions del 24 de desembre

LLETRES: g + adejlr, PARAULES: 158

Tutis
| gallardejar

Palíndroms
| agà, gag

Mots quadrats
| agar-agar, gara-gara

Solucions per prefixos
ad
| adargar
ag
| agà, agalla, agar, agar-agar,
| agarè, agarrada, agarrar, aglà,
| agra, agradar, agre, agregada,
| agregar, agrejar, agrella, agrer,
| agrera
al
| alaga, alallarg, alallarga, alegrar,
| alegre, alga, algal, algara,
| algarada, algarrada, allarg, allargada,
| allargar, al·legar
ar
| aragall, arega, aregar, argelaga,
| argelagar, arreglar
da
| daga, darga
de
| degà, degradar, delegada, delegar,
| delga
dr
| draga, dragar, dragea
eg
| egea
er
| erg
ga
| gag, gal, gala o galà, galda,
| galega, galejar, galer, galera,
| galerada, galga, galgar, gall,
| gal·la, gallada, gallard, gallarda,
| gallardejar, galleda, gallega, gallejar,
| galler, gallera, gara-gara, gargall,
| gargalla, gargallejar, gàrgara, garlar,
| garra, garrallarg, garrallarga, garrell,
| garrella
ge
| gel, gelada, gelader, geladera,
| gelar, gelea, gelera, gèl·lera,
| gerd, gerda, gerdar, gerdell,
| gerdera, gerga, gerla, gerra,
| gerrada, gerrer, gerrera
gl
| gla, glera
gr
| gra, grada, graella, graellada,
| grall, gralla, grallar, graller,
| grallera, greal, greala, greda,
| gredar, gredera, grega, gregal,
| gregalada, gregalejar, greja, grell,
| grella, grellada
le
| legal
ll
| lladregada, llaga, llagar, llarg,
| llarga, llargada, llega, llegar
ra
| rager, ragera
re
| reagregar, realegrar-se, realgar, reg,
| rega, regada, regal, regala,
| regalada, regalar, regall, regar,
| regel, regelar, regera, regla,
| reglada, reglar, regle, reglejar,
| relegar