Solucions del 25 de desembre

LLETRES: a + cdeln, PARAULES: 136

Tutis
| calenda, canadella, candela, decennal,
| eldenca, encallada, encelada, enllacada,
| nadalenc, nadalenca

Palíndroms
| ala o alà, allà, canac, dad,
| nan

Mots quadrats
| caca, cancan, dada o dadà, nana

Solucions per prefixos
ac
| acadenada, acanalada, acne
ad
| addend, addenda
ae
| aede
al
| ala o alà, alada, alana, alcà,
| alcaldada, alcalde, alcanna, alcea,
| aldea o aldeà, aldeana, alè, alena,
| alenada, all, allà, allada,
| al·lè, al·lel, allèn, allenc,
| alna
an
| anada, anal, anca, ancada,
| andana, andanada, ànec, àneda,
| anell, anella, anellada
ca
| caca, cada, càdec, cadell,
| cadella, cadellada, cadena, cal,
| cala, calada, calanca, calc,
| calca, cald, calda, caldea,
| calé o calè, calena, calenda, call,
| cal·la, callada, can, cana,
| canac, canaca, canada, canadella,
| canadenc, canadenca, canal, canalé,
| canalla, canallada, canana, cananea,
| canca, cancan, cancell, candela,
| canell, canella
ce
| cecal, celada, cella o cel·la, cena,
| cenacle
cl
| clac, claca, clan, cleca,
| cleda
da
| dad, dada o dadà, dal, dall,
| dalla, dallada
de
| dea, decà, dècada, decennal,
| dèdal, delada, dellà, dena
el
| ela, eldenca, ella
en
| ena, encall, encallada, encelada,
| encenall, enllà, enllacada
la
| laca, làdan, landa
ll
| lla, llac, llaca, llacada,
| lladella, llana, llanada, llanda,
| llenca
na
| nada, nadada, nadal, nadala,
| nadalenc, nadalenca, nan, nana
ne
| nedada, nena