Solucions del 30 de desembre

LLETRES: x + abdiru, PARAULES: 70

Tutis
| abaixadura, buixarda, buixardada, buixardar,
| dibuixar

Mots quadrats
| xau-xau, xiu-xiu

Solucions per prefixos
ab
| abaixada, abaixadura, abaixar, abuixar
ai
| aixa o aixà, aixada, aixadada, així
ar
| arraix, arraixa, arrauxada, arruix,
| arruixada, arruixar, arxiu
au
| aüixar
ba
| baix, baixa o baixà, baixada, baixar,
| baixura, baixúrria, bardaix, bardaixa,
| barruixa, barxa, bauxa
bi
| biaix, bixa
br
| bruixa, bruixar
bu
| buixarda, buixardada, buixardar, buixir,
| burxa, burxada, burxar
di
| dibuix, dibuixar, dixi
du
| dux
id
| ídix
ix
| íxia
ra
| rauxa
ru
| ruixa, ruixada, ruixar
ui
| uix
xa
| xabià, xai, xaia, xaiada,
| xaiar, xaira, xara, xarada,
| xaria, xarrada, xarrar, xarxa,
| xarxada, xauxa, xau-xau
xi
| xibiu, xiu-xiu, xiuxiuar
xu
| xuixar, xurra, xurria