Dades del 7 de gener

LLETRES: r + emost, PARAULES: 148
PUNTS: 787, TUTIS: 6 (2 DE PERFECTES)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
e 2 4 7 4 3 1 0 0 21
m 2 4 8 5 1 3 0 0 23
o 1 2 1 3 0 0 2 0 9
r 6 3 11 8 5 1 0 0 34
s 2 2 3 7 1 2 0 1 18
t 3 8 12 13 1 2 2 2 43
Σ 16 23 42 40 11 9 4 3 148
Prefixos de dues lletres:
em-1 er-8 es-11 et-1
me-8 mo-15
om-1 or-5 os-3
re-22 ro-12
se-6 so-12
te-16 to-14 tr-13

Prefix freqüent de tres lletres:
mor-14

Sufix freqüent de tres lletres:
tre-15

Hi ha 6 tutis:
- 2 de perfectes
- 1 de 7 lletres
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 5 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres
- 2 de 6 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
emor-6 emors-6 emorst-6 emort-14
emr-4 emrst-4 emrt-6 eor-2
eors-4 eorst-20 eort-13 er-2
ers-4 erst-11 ert-10 mor-6
mors-1 morst-2 mort-3 or-1
ors-5 orst-6 ort-12

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'