Solucions del 29 de gener

LLETRES: c + inort, PARAULES: 110

Tutis
| contrició, contrit, corinti, coríntic,
| crotònic, ornitorrinc, ortotònic, tirocini,
| tricorn, tricorni, trincó, trinco-trinco,
| troncocònic

Palíndroms
| cínic, coc

Mots quadrats
| coco o cocó, ric-ric, trinco-trinco

Solucions per prefixos
ci
| cinc, cínic, cinorrinc, cint,
| cintó, circ, ciri, cirròtic,
| citrí, cítric, citró
co
| coc, còccic, coccini, cocció,
| coco o cocó, coi, coiot, coit,
| con, conc, conco, concocció,
| cònic, conró, contorn, contort,
| contrició, contrit, cor, corc,
| corcó, cori, corinti, coríntic,
| còrion, corn, corni, còrnic,
| corró, corroir, cort, cot,
| cotí, cotó
cr
| cric, crin, criotró, crit,
| crític, croc, cron, crònic,
| cronicó, cròton, crotònic
ic
| icònic, icor
in
| inic, inici
io
| iònic
ir
| irònic
it
| ítric
ni
| nici, nicotínic, nítric
no
| noc, noció
oc
| occir, oci
on
| oncòtic, oníric
oo
| oòcit
or
| orc, orinc, ornitorrinc, orticó,
| ortotònic
ot
| òtic, otoció
ri
| ric, ricí, ricínic, ricor,
| ric-ric
ro
| roc, rococó, ronc, roncor,
| ròtic, rotòric
ti
| tic, tiònic, tirocini
to
| toc, tònic, tòric, torricó
tr
| trícoc, tricorn, tricorni, tricot,
| tricroic, trinc, trincó, trinco-trinco,
| tritici, troc, tronc, troncocònic