Solucions del 13 de febrer

LLETRES: b + adelpt, PARAULES: 72

Tutis
| adaptable

Mots quadrats
| baba, bebè

Solucions per prefixos
ab
| abadal, abat, abell, abella
ad
| adaptable
al
| alb, alba, albada, albat
ap
| apel·lable
ba
| baba, a la babalà, babel, bable,
| bada, badada, badall, bala,
| balada, balata, balb, balba,
| balda, baldada, baldell, baldeta,
| ball, balla, ballable, ballada,
| ballet, bat, bata o batà, batall,
| batalla, batallada, batata, batle,
| batlle
be
| beabà, beat, beata, bebè,
| bel, bell, bella, bet,
| beta, bètel
bl
| bla, blada, blat, ble,
| bleda o bledà, blet
de
| debat, delatable, deleble
la
| label
pa
| palpable, papable
pe
| pelable
pl
| plebà, pleballa, plebea
ta
| taba, tabal, tabala, tabalada,
| tabalet, tabel·la
te
| tebà