Solucions del 21 de febrer

LLETRES: i + cejopr, PARAULES: 82

Tutis
| projecció

Palíndroms
| pipiripip

Mots quadrats
| io-io, oioi, pipí, ric-ric

Solucions per prefixos
ce
| ceri, cèric
ci
| cícero, circ, cirer, cirerer,
| ciri, cirier
co
| còccic, cocció, coerció, coercir,
| coi, copió, coreic, cori,
| corpori, correcció, corroir
cr
| cric
ec
| eci, ecoic
ej
| ejecció
ep
| èpic, epicè
er
| erecció
ic
| icor
io
| io-io
jo
| joier
oc
| occir, oci
oi
| oioi, oir
op
| opció, opi
or
| orri
pe
| peier, peiró, percepció, pericó,
| perícope, periec, perir
pi
| pic, picó, picor, pícric,
| pió, pioc, pipí, pipiripip,
| pirè, píric, pirop, pírric
po
| poció, porcí, porció, porrecció
pr
| precipici, precocció, prió, prior,
| projecció, propi o propí, propici, proporció
re
| recció, recepció, rècipe, recíproc,
| reerecció, rei, repic, repicó,
| repropi
ri
| ric, ricí, ricor, ric-ric,
| rieró
ro
| roí