Solucions de l’1 de març

LLETRES: i + chnopt, PARAULES: 78

Tutis
| hipnòtic

Palíndroms
| cínic, nin, tit, titit

Mots quadrats
| io-io, oioi, pipí, poti-poti,
| tití

Solucions per prefixos
ci
| cinc, cínic, cint, cintó
co
| còccic, coccini, cocció, coi,
| coiot, coit, concocció, cònic,
| copió, cotí
hi
| hípic, hipnòtic
ic
| icònic
in
| íncipit, inic, inici, inoït
io
| io-io, ioni, iònic, iot
ni
| nici, nicotínic, nin, nino o ninó,
| ninoi, ninot, nipó, nit
no
| noció, noi
oc
| occípit, oci
oi
| oint, oioi
on
| oncòtic
oo
| oòcit
op
| opció, opi, opínic, opinió,
| òptic
ot
| òtic, otoció
pi
| pic, pícnic, picó, picot,
| picotí, pinc, pió, pioc,
| pipí, pit, piti, pític,
| pitó
po
| poció, poni, poti-poti
ti
| tic, tinoi, tint, tió,
| tiònic, tip, tipi, típic,
| tit, tití, titit, titot
to
| tònic, tòpic