Solucions del 6 de març

LLETRES: e + aimptv, PARAULES: 69

Tutis
| temptativa

Palíndroms
| etè, mem, tet, tevet

Solucions per prefixos
am
| amè
ap
| apetit, apetitiva, apte
at
| atapeït, atea, atemptat
av
| avet
ei
| eia
em
| ema, empait, empat, empatia,
| empiema, empit
ep
| epítema, epítet
et
| eta o età, etapa, etè, etí,
| ètim
im
| impietat
it
| ítem
ma
| mamei, mate
me
| meat, meitat, mem, met,
| meta o metà, meva
mi
| mieta, mite
pa
| pampeta, paté
pe
| peia, peita, peitaví, pepa,
| pet, petit, petita o pètita, pevet
pi
| pietat, pipeta, pitet, pivet
ta
| tapet, tapeta
te
| teatí, tei, teia, tem,
| tema, temptativa, tet, teta,
| teva, tevet
ti
| titet, titeta
va
| vaivé
ve
| veí, vet o vet ací o vet aquí, veta
vi
| vímet, vitet, viteta