Solucions del 24 de maig

LLETRES: d + aeflnt, PARAULES: 91

Tutis
| defallent

Palíndroms
| dad

Mots quadrats
| dada o dadà

Solucions per prefixos
ad
| addend, addenda, adnat, adnata
ae
| aede
af
| afaenada, afanada
al
| alada, aldea o aldeà, aldeana, alenada,
| allada
an
| anada, andana, andanada, andante,
| àneda, anellada, antedata, antenada
at
| atafetanada, atalentada
da
| dad, dada o dadà, dal, dàlet,
| dall, dalla, dallada, dalt,
| data
de
| dea, dèdal, defallent, defalt,
| del, delada, delat, delatant,
| dellà, delta, dena, dent,
| dentada, dental, dentat, dentelada,
| dentelat, dentell, denteta, detall,
| detallada, detallat
ed
| edat, edèn, edentat, edetà,
| edetana
en
| endalt, entada
fa
| fada, falda, faldada, faldeta,
| fallada, faltada
fe
| feda, fedal, fenaleda
la
| làdan, landa
ll
| lladella, llanada, llanda, lletada
na
| nada, nadada, nadal, nadala,
| nadant
ne
| nedada, nedant, nefand, nefanda,
| netedat
ta
| tallada, tanda
te
| telleda, tenallada, tenda, tendal