Solucions del 26 de maig

LLETRES: a + fimno, PARAULES: 91

Tutis
| monofonia, nimfòman, nimfòmana, nimfomania

Palíndroms
| aimia, ama, iai, mam,
| nan

Mots quadrats
| ai-ai, iaia, mama o mamà, nana

Solucions per prefixos
af
| afí, àfon, àfona, afonia
ai
| ai-ai, aimia, aimina, ain
am
| ama, amímia, amina, ammina,
| amni, amo, amom, amoni
an
| anàfia, aní, ànim, ànima,
| anió, annona, anoa, anomia o anòmia,
| anònim, anònima
fa
| fai, faió, fam, fama,
| fan
fi
| fina
fo
| fofa, foia, fona
ia
| iai, iaia, iaio
im
| imam, imina
in
| infàmia, ínfima, ínia
io
| ionona
ma
| màfia, mai, maia o maià, maimó,
| maimona, maina, mam, mama o mamà,
| màmia, mamona, mana, manaia,
| mania, mannà, mannan, manoi,
| maó
mi
| mia, mina, mínima, mioma
mo
| moa, mofa, moma, mòmia,
| mona, monofonia, monomania, monòmia
na
| naia, naïf, nan, nana,
| nano
ni
| nimfa, nimfòman, nimfòmana, nimfomania,
| nímia, nina, ninoia, ninona
no
| noia, nòmina, nona o nonà
om
| oma
on
| ona