Setmana 6

DADES DE LA SETMANA 6 DE 2022 

Paraules més freqüents:
ai-ai (2), efa (2), eia (2), gafa (2), iai (2), iaia (2)

Paraula més llarga (11 lletres): terrelloner

Llargada mitjana: 5.4 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 103.3 

Paraulògic del 7 de febrer
Lletres: L + AÇDEGS
Paraules (83, llargada mitjana de 5.1):
agalla, aglà, alà o ala, alada, alaga, aldeà o aldea, alè, alga, algal, all, allà, allada, allassa, al·lè, al·lel, alça, alçada, assalada, dal, dall, dalla, dallada, dèdal, del, delada, delegada, delga, dellà, desgalgada, desgel, desglaç, desglaça, ela, ell, ella, els, gal, galà o gala, galda, galega, galga, gall, gal·la, gallada, galleda, gallega, gal·lès, gal·lesa, gasela, gel, gelada, gelea, gla, glassa, glaç, glaça, glaçada, las, lassa, legal, les, lesa, lla, lladella, llaga, llas, llassa, llaç, llaçada, llega, sagal, sal, sala, salada, salaç, salsa, sedal, segall, segalla, segell, segla, segle, sella

Paraulògic del 8 de febrer
Lletres: C + AEIOUV
Paraules (66, llargada mitjana de 4.6):
acàcia, acci, àccia, acció, ací, aüc, auca, aviació, avocació, caca, cacau, cacic, cai, caiac, cau, caua, caució, cava, càvea, càvec, cavó, cec, cia, cívic, cívica, coa, coacció, coc, coca, còccic, còccica, cocció, coco o cocó, cocou, coi, cova, cove, cua, cuc, cuca, cuïc, eci, eco, ecoic, ecoica, ecu, eocè, evacuació, evecció, evicció, evocació, iac, ica, icac, iuca, oca, oceà, oci, ovació, vaca, vacació, vaccí, vacu, vàcua, vici, vocació

Paraulògic del 9 de febrer
Lletres: N + DELORT
Paraules (77, llargada mitjana de 5.8):
dener, dent, dentell, déntol, detentor, dolent, doner, dren, dron, edèn, endoll, endret, enol, enrere, entendre, entenedor, entenent, enter, entorn, entre, etern, lent, lledoner, llondro, nèdol, nen, neó, neret, nero o neró, net, node, nonet, non-non, nord, odèon, orenol, oronell, ortòton, redonell, rellent, rellentor, ren, render, renet, rent, retondre, retorn, rododendre, roent, roentor, rondell, rondó, teloner, tènder o tender, tenderol, tendó, tendre, tendrer, tendror, tenell, tenor, tern, terrelloner, ton, tondre, tonedor, tonell, tòner, torn, torner, tornet, torrent, torrentol, tren, trentè, tron, trontoll

Paraulògic del 10 de febrer
Lletres: A + EFGINY
Paraules (61, llargada mitjana de 4.5):
afàgia, afany, afí, agà, ai-ai, ain, anàfia, ànega, angina, aní, any, anyí, anyina, ayn, efa, egea, eia, eina, ena, engany, enganyifa, enginya, enya, faena, fagina, fai, faig, fan, fang, fanga, feina, fenià, feniana, figa, fina, gafa, gag, gai, gaia, gaig, gana, ganga, ganya, giga, iai, iaia, ígnia, ínia, nagana, naia, naïf, nan, nana, nena, nènia, ngai, nina, ning-nang, nyafa, nyiga, nyinya

Paraulògic de l'11 de febrer
Lletres: I + ADELTU
Paraules (133, llargada mitjana de 5.3):
adalil, additiu, ai-ai, aïllada, aïllat, aital, alàlia, alàudid, alauí, alauita, aleia, ali, alidada, aliè, al·latiu, al·leluia, allí, al·lil, altitud, altiu, ataleiada, ataleiat, auditiu, dalí, dàlia, dàtil, datiu, deïtat, deli, dèlia, delit, dia, diada, dial, dialtea, dida, didal, didalet, diè, dieta, dilatada, dilatat, dilatatiu, dit, dita o dità, ditada, ditet, dualitat, dulia, edil, edilitat, eia, elatiu, elit, etali, etí, etil, etilè, eulàlia, iai, iaia, idea, ideal, idealitat, idil·li, ileal, ili, illa, illada, il·latiu, il·lita, italià, ladí, lai, laietà, latitud, lidi, lídia, lidita, lila o lilà, liti, lituà, llatí, llei, lleial, lleialtat, lleidatà, lli, llit, llitada, lluïda, lluït, lluita, lul·lià, luti, lútia, lutita, tai, talaia, taleia, talí, tal·li, tal·lit, teatí, tedi, tei, teia, teid, teuladí, tia, til, til·la, tíl·lide, til·lita, tit, tita o tità, titella, titet, titeta, tití, titit, titlla, titllet, titulada, titulat, tuia, tuït, tuïtiu, tuli, tuti, uadi, útil, utilitat

Paraulògic del 12 de febrer
Lletres: F + AEGLOR
Paraules (152, llargada mitjana de 6.0):
aeròfor, aerògraf, afalagar, afal·lerar-se, afer, aferrall, aferrallar-se, aferrar, aflorar, afogar, afoll, afollar, aforar, afore, agafall, agafar, agarrofar-se, àgraf, àgrafa, àlef, alfa, alforger, alforra, alforrar, alforre, alforro, algorfa, efa, èfor, elf, fagell, falgar, fall, falla, fallar, faller, fallera o fal·lera, far, faralló, faraó, farell, fàrfara, farfolla, farga, fargar, faró, farola, farro, fel, felera, felló, fer, fera, feral, ferla, feror, ferralla, ferrar, ferre, ferrer, ferrera, ferro o ferró, flagel, flagell, flagel·lar, flaó, flor, flora, floral, florera, floró, fofa, fofo, fogal, fogall, fogar, fogó, fogor, folga, folgar, foll, folla, follar, follor, folrar, folre, folro, for, fora o forà, foral, forfollar, forra, forrera, forro, forrolla, fra, fraga, fragor, frare, fraró, fre, frega, fregall, fregar, freó, gafa, gafarró, galfó, gallof, gallofa, gallofer, gallòfol, gallòfola, garrafa, garrafera, garrafó, garrofa, garrofer, garrofera, garroferar, garrofó, geògraf, geògrafa, gofrar, golafre, golf, golfa, golfo, graf, grafòleg, grafòloga, llefega, llefra, llefre, llofrar, lofòfor, ofegar, ofegor, en off, orfe, orfeó, rafal, rafe, ràfega o rafega, refallar, refer, referrar, refregar, regolf, regolfar, reòfor, reògraf

Paraulògic del 13 de febrer
Lletres: U + ABELNR
Paraules (151, llargada mitjana de 5.6):
abeurall, abeurar, abura, alablau, allau, allunar, alruna, alullar, anual, anular, anul·lable, anul·lar, anur, anura, arreu, arruar-se, aula, aura, babau, babaua, baluern, baluerna, balun, banau, banaua, bàrbula, barbull, bau, baula, bèl·lua, beuarra, beure, blau, blaüra, blaürar, brau, brauell, brauella, breu, bru, bruel, bruelar, brull, brulla, brullar, bruna, brunel·la, bua, buba, búbal, bub-bub, bulb, bulbar, bull, buna, burballa, burela, burell, burella, burla, burlaner, burlanera, burlar-se, burler, burlera, burra, burral, elul, enllaunar, enlluernar, enreular, enrullar, enrunar, ènula, laburn, lauan, làurea, leu, llau, llauna, llaunar, llauner, llaunera, llaura, llaurar, lleu, lleure, lluer, lluerna, lluna, llunell, lluner, llunera, llur, lunar, lúnula, nau, nebular, neu, neula, neular-se, neulella, neuler, neulera, neural, nua, nuar, nul, nul·la, nun, nuu, rànula, ranular, ranura, rau-rau, raure, rebeure, rebull, rebulla, relleu, reu, de reüll, reüllar, ruà o rua, ruana, ruble, ruera, rull, rulla, rullar, runa, runar, rural, ulà, ull, ullal, ullar, ullblau, ullera, ulleral, ulna, ulnar, ulular, una, unè, unena, urbà, urbana, urea, urna, urubú